Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zicht op Geld, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68276869. Tot stand gekomen op 28 februari 2021.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Zicht op Geld: Zicht op Geld, ingeschreven bij de KvK onder nr. 68276869.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zicht op Geld voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever worden alleen Consumenten verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Zicht op Geld en Opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zicht op Geld, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Zicht op Geld en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de dienstverlening van Zicht op Geld.

Artikel 4 Beëindiging overeenkomst

Zicht op Geld en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Zicht op Geld de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal Zicht op Geld daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Zicht op Geld proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Zicht op Geld zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zicht op Geld kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

Zicht op Geld zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Zicht op Geld heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Zicht op Geld.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Zicht op Geld het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium is inclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium voor de dienst VerpleeghuisVoordeel bestaat uit een succesfee welke berekend wordt over het berekende financiële voordeel voor de Opdrachtgever over de komende twaalf maanden vanaf het moment dat Zicht op Geld het financiële voordeel voor de Opdrachtgever heeft berekend. Dit is inclusief het berekende financiële voordeel over voorgaande jaren. Het voordeel wordt vastgesteld ten opzichte van de feitelijke situatie van de Opdrachtgever ten tijde van het eerste contact met Zicht op Geld. Deze feitelijke situatie van de Opdrachtgever is exclusief eventuele intenties van de Opdrachtgever om zaken te wijzigen.
Van alle eventueel bijkomende kosten zal Zicht op Geld tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen.

Artikel 8 Annulering

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren en/of te verplaatsen.
In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige Honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen.
De Opdrachtgever kan een afspraak tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos verplaatsen. Indien de Opdrachtgever de afspraak wil annuleren na 2 werkdagen voor aanvang is de Opdrachtgever verplicht het volledige Honorarium te voldoen.
In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 9 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Zicht op Geld opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Zicht op Geld gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Zicht op Geld heeft verstrekt.

Artikel 10 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Zicht op Geld aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zicht op Geld aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Zicht op Geld en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Zicht op Geld en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Zicht op Geld onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Zicht op Geld heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Zicht op Geld de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zicht op Geld kan worden gevergd;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zicht op Geld op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Zicht op Geld de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zicht op Geld niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Zicht op Geld geleden schade.

Artikel 13 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Zicht op Geld of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zicht op Geld geen invloed kan uitoefenen en waardoor Zicht op Geld niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Zicht op Geld in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Zicht op Geld zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Zicht op Geld ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zicht op Geld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Garanties

De overeenkomst tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Zicht op Geld garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Zicht op Geld, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot het herzien en/of aanpassing van het advies.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zicht op Geld geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 15 Onderzoek advies

De Opdrachtgever is gehouden het advies na aflevering binnen 2 weken te controleren en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Zicht op Geld gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Zicht op Geld gemeld te worden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs en/of aanpassing van het advies vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen 2 weken feedback op het advies verstrekt.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Zicht op Geld binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Zicht op Geld is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Zicht op Geld.
Zicht op Geld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gemiste besparingen/voordeel of immateriële schade van de Opdrachtgever.
Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zicht op Geld is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zicht op Geld kenbaar behoorde te zijn.
Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien Zicht op Geld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zicht op Geld beperkt tot het bedrag van het Honorarium dat Zicht op Geld voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het Honorarium van maximaal zes maanden.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Zicht op Geld aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Zicht op Geld te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Zicht op Geld vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zicht op Geld of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Zicht op Geld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien Zicht op Geld uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Zicht op Geld zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zicht op Geld en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Zicht op Geld en de door Zicht op Geld (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 19 Geheimhouding

Zowel Zicht op Geld als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 20 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Zicht op Geld verstrekt en Zicht op Geld verzamelt, zal Zicht op Geld zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Zicht op Geld mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan Zicht op Geld informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Zicht op Geld verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is Zicht op Geld niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Zicht op Geld gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Zicht op Geld zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zicht op Geld niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat Zicht op Geld de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden

Zicht op Geld heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zicht op Geld partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.