Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zicht op Geld (Friesland), ingeschreven bij de KvK onder nummers 66306213 en 68276869.
Tot stand gekomen op 27 december 2017.

 

Artikel 1         Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:                                                  De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                          De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Zicht op Geld:                                       Zicht op Geld (Friesland), ingeschreven bij de KvK onder nr. 66306213 en 68276869.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zicht op Geld voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                                   Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:                                   Elke overeenkomst gesloten tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever.

Artikel 2         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zicht op Geld, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Zicht op Geld en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Zicht op Geld zijn overeengekomen.

Artikel 3         Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Zicht op Geld zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Zicht op Geld kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Zicht op Geld daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zicht op Geld anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Zicht op Geld niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Zicht op Geld.

Artikel 5         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6         Abonnement

De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om bij Zicht op Geld een abonnement aan te gaan. De Opdrachtgever heeft keuze uit een maand of kwartaalabonnement.

Een abonnement geeft de Opdrachtgever recht op:

– jaarlijks financieel update gesprek;

– updates en wijzigingen op het fiscaal gebied;

– updates en wijzigingen van de relevante wetgeving.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7         Beëindiging overeenkomst

Zicht op Geld en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel Zicht op Geld als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Artikel 7         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Zicht op Geld de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zicht op Geld zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Zicht op Geld de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Zicht op Geld daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Zicht op Geld proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Zicht op Geld zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zicht op Geld kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Zicht op Geld zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8         Uitvoering overeenkomst

Zicht op Geld zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Zicht op Geld heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Zicht op Geld heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zicht op Geld het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Zicht op Geld niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Zicht op Geld het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Zicht op Geld.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Zicht op Geld het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9         Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Zicht op Geld.

Van alle bijkomende kosten zal Zicht op Geld tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10       Wijziging honorarium

Indien Zicht op Geld bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Zicht op Geld gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Zicht op Geld het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Zicht op Geld rustende verplichting ingevolge de wet;

– Zicht op Geld alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Zicht op Geld zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Zicht op Geld zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11       Annulering

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren en/of te verplaatsen.

In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige Honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen.

De Opdrachtgever kan een afspraak tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos verplaatsen. Indien de Opdrachtgever de afspraak wil annulering 2 werkdagen voor aanvang is de Opdrachtgever verplicht het volledige Honorarium te voldoen.

In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 12       Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Zicht op Geld opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Zicht op Geld gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Zicht op Geld heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Zicht op Geld schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Zicht op Geld alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Zicht op Geld zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Zicht op Geld binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Zicht op Geld aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zicht op Geld aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Zicht op Geld is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 week plaats.

Zicht op Geld en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Zicht op Geld en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Zicht op Geld onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14       Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Zicht op Geld pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Zicht op Geld de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15       Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Zicht op Geld het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Zicht op Geld bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Zicht op Geld omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Zicht op Geld kan worden gevergd.

Zicht op Geld behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16       Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Zicht op Geld omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Zicht op Geld kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zicht op Geld kan worden gevergd;

– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–  de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

–  de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zicht op Geld op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Zicht op Geld de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zicht op Geld niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Zicht op Geld geleden schade.

Artikel 17       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Zicht op Geld of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zicht op Geld geen invloed kan uitoefenen en waardoor Zicht op Geld niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Zicht op Geld in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Zicht op Geld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zicht op Geld zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Zicht op Geld als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Zicht op Geld zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Zicht op Geld ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zicht op Geld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18        Garanties

De overeenkomst tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Zicht op Geld garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Zicht op Geld, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot het herzien en/of aanpassing van het advies.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zicht op Geld geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 19        Onderzoek advies

De Opdrachtgever is gehouden het advies na aflevering binnen 2 weken te controleren en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen.

De Opdrachtgever is gehouden het advies na aflevering binnen 2 weken te controleren en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Zicht op Geld gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Zicht op Geld gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs en/of aanpassing van het advies vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen 2 weken feedback op het advies verstrekt.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Zicht op Geld binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 20       Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Zicht op Geld is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Zicht op Geld.

Zicht op Geld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zicht op Geld is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zicht op Geld kenbaar behoorde te zijn.

Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Zicht op Geld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zicht op Geld beperkt tot het bedrag van het Honorarium dat Zicht op Geld voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het Honorarium van maximaal zes maanden.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Zicht op Geld aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Zicht op Geld te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Zicht op Geld vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zicht op Geld of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 21       Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Zicht op Geld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Zicht op Geld uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Zicht op Geld zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zicht op Geld en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 22       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Zicht op Geld en de door Zicht op Geld (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23       Intellectuele eigendom

Zicht op Geld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Zicht op Geld behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24       Geheimhouding

Zowel Zicht op Geld als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 25       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Zicht op Geld verstrekt en Zicht op Geld verzamelt, zal Zicht op Geld zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Zicht op Geld mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Zicht op Geld informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Zicht op Geld verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Zicht op Geld niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Zicht op Geld gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Zicht op Geld zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zicht op Geld niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Zicht op Geld de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Zicht op Geld behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 26       Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 27       Wijziging algemene voorwaarden

Zicht op Geld heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Zicht op Geld zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zicht op Geld partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.