Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zicht op Geld

ingeschreven bij de KvK onder nummer 68276869

Tot stand gekomen op 7 december 2021.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Zicht op Geld: Zicht op Geld, ingeschreven bij de KvK onder nr. 68276869.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zicht op Geld voor
of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de
Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft
aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Onder de Opdrachtgever worden alleen Consumenten verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Zicht op Geld en Opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten
tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zicht op
Geld, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval
van deze situatie treden Zicht op Geld en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de
dienstverlening van Zicht op Geld.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Zicht op Geld de
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in
onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal Zicht op Geld daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Zicht op
Geld proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Zicht op Geld zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
het gevolg is van omstandigheden die aan Zicht op Geld kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
Zicht op Geld zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
Zicht op Geld heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Zicht op Geld.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft
Zicht op Geld het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die
worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Honorarium
Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium is inclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Het Honorarium voor de dienst VerpleeghuisVoordeel bestaat uit een succesfee welke berekend
wordt over het berekende financiële voordeel voor de Opdrachtgever over de komende twaalf
maanden vanaf het moment dat Zicht op Geld het financiële voordeel voor de Opdrachtgever
heeft berekend. Dit is inclusief het berekende financiële voordeel over voorgaande jaren. Het
voordeel wordt vastgesteld ten opzichte van de feitelijke situatie van de Opdrachtgever ten tijde
van het eerste contact met Zicht op Geld. Deze feitelijke situatie van de Opdrachtgever is
exclusief eventuele intenties van de Opdrachtgever om zaken te wijzigen.
Van alle eventueel bijkomende kosten zal Zicht op Geld tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen.

Artikel 7 Opzegging overeenkomst
De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen.
In geval van opzegging is de Opdrachtgever het volledige Honorarium verschuldigd indien deze
opzegging door Zicht op Geld ontvangen wordt nadat de werkzaamheden voor de Opdracht zijn
aangevangen.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Zicht op Geld opgegeven termijn.
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of
opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Zicht op Geld gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de
Opdrachtgever deze aan Zicht op Geld heeft verstrekt.

Artikel 9 Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Zicht op Geld aangewezen
bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zicht op Geld
aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Zicht op Geld en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen,
moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de
Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Zicht op
Geld en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Zicht op Geld onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld, voor zover de
Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op
een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor
iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Zicht op Geld recht op de
wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Zicht op Geld heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,
nadat Zicht op Geld de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft
gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of
niet behoorlijk nakomt, is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet
rechtvaardigt.
Voorts is Zicht op Geld bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,
indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Zicht op Geld kan worden gevergd;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van
betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt,
geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke
tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zicht op Geld op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Zicht op Geld de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zicht
op Geld niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk
voor de door Zicht op Geld geleden schade.

Artikel 12 Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Zicht op Geld of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet
gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Zicht op Geld geen invloed kan uitoefenen en waardoor Zicht op Geld niet in
staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting,
brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog,
verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere
overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of
machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de
normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de
Overeenkomst door Zicht op Geld in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden
verlangd.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch
gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Zicht op Geld zich het recht voor
om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In
geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Zicht op Geld ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zicht op Geld
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
Overeenkomst.

Artikel 13 Garanties
De overeenkomst tussen Zicht op Geld en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis
en niet tot een resultaatsverplichting. Zicht op Geld garandeert derhalve dat de door zijn
verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden
uitgevoerd. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Zicht op Geld, na
vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot het herzien en/of aanpassing van
het advies.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Zicht op Geld geen invloed op uit kan oefenen.

Artikel 14 Onderzoek advies
De Opdrachtgever is gehouden het advies na aflevering binnen 2 weken te controleren en hierop
zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in
het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk aan Zicht op Geld gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren
binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Zicht op Geld gemeld te worden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs en/of aanpassing van het advies vervalt
indien de Opdrachtgever niet binnen 2 weken feedback op het advies verstrekt.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Zicht op Geld binnen
de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever. Zicht op Geld is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door
grove schuld of opzet van Zicht op Geld.
Zicht op Geld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen
gevolgschade, gemiste besparingen/voordeel of immateriële schade van de Opdrachtgever.
Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zicht op Geld
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zicht op Geld kenbaar behoorde te zijn.
Zicht op Geld is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens
of documenten.
Indien Zicht op Geld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Zicht op Geld beperkt tot het bedrag van het Honorarium dat Zicht op Geld voor de
opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de
beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het Honorarium van maximaal zes
maanden.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Zicht op Geld aansprakelijk kan worden gehouden,
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan
Zicht op Geld te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze
schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Zicht op Geld vervalt binnen één jaar nadat de
Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Zicht op Geld of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Zicht op Geld voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is.
Indien Zicht op Geld uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Zicht op Geld zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Zicht op Geld en derden komen verder voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

Artikel 17 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Zicht op Geld en de door Zicht op Geld (eventueel) ingeschakelde
derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één
jaar.

Artikel 18 Geheimhouding
Zowel Zicht op Geld als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na
beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en
bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan
vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens
van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de
Opdracht kennis is genomen.

Artikel 19 Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Zicht op Geld verstrekt en Zicht op Geld
verzamelt, zal Zicht op Geld zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Zicht op Geld mag de
persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de
uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan Zicht op Geld informatie van de Opdrachtgever over het
gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Zicht op Geld
verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is Zicht op Geld niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen,
te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Zicht op Geld
gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Zicht op Geld zich ter zake
niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is Zicht op Geld niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van
enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Opdrachtgever gaat akkoord dat Zicht op Geld de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek
of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil
worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden
Zicht op Geld heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De wijzigingen
aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is
gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de
aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zicht op Geld partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.